دریافت برنامه تمرینی اختصاصی

توضیحات و قوانین بخش برنامه تمرینی

دوره دو ماه

هزار تومان 120
 • برنامه تمرینی (۱ برنامه روتین)
 • برنامه غذایی ( ۱ برنامه)
 • برنامه تمرین شکم و پهلو
 • برنامه تمرین هوازی و HIIT
 • برنامه مکمل (در صورت نیاز)
 • آموزش حرکات انتخابی

دوره چهارماه

هزار تومان 220
 • برنامه تمرینی (2 برنامه روتین)
 • برنامه غذایی ( 2 برنامه)
 • برنامه تمرین شکم و پهلو
 • برنامه تمرین هوازی و HIIT
 • برنامه مکمل (در صورت نیاز)
 • آموزش حرکات انتخابی

دوره شش ماه

هزار تومان 340
 • برنامه تمرینی ( 3 برنامه روتین)
 • برنامه غذایی ( 3 برنامه)
 • برنامه تمرین شکم و پهلو
 • برنامه تمرین هوازی و HIIT
 • برنامه مکمل (در صورت نیاز)
 • آموزش حرکات انتخابی